Bodelning

Juridisk hjälp vid separation | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Bodelning vid skilsmässa/dödsfall | Få juridisk hjälp

Bodelning äktenskap - Juridisk experthjälp

En bodelning är en ekonomisk överenskommelse som upprättas vid en skilsmässa, juridiskt kallad äktenskapsskillnad. En bodelning tjänar till att se till att båda parter i förhållandet får det som de lagligen har äganderätt till.


Kontakta oss via kontaktformuläret eller ring oss på telefon: 08-673 51 80 för att boka in en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hur fungerar en bodelning?

Det första steg man gör är att göra en bodelningsberäkning. Här redovisas de tillgångar och skulder som vardera part har. I normalfallet fördelar man tillgångarna lika mellan de båda makarna, men de har även rätt att välja en alternativ lösning, om båda går med på detta. Ett exempel kan vara om paret äger två fastigheter. Då kan man välja att ge en fastighet till respektive part, oavsett om den ena är värd mer än den andra, förutsatt att båda parterna går med på detta, eller hittar en annan lösning för att kompensera för värdet.

juridik skilsmässa

I bodelningsberäkningen är det allt giftorättsgods som inte utgör enskild egendom, vilket exempelvis kan regleras via ett äktenskapsförord eller ett villkor som ställts i ett gåvobrev eller ett testamente, som ska räknas med. Från giftorättsgodset drar man ifrån de gemensamma skulder som parterna har.

Värderingen av tillgångarna och skulder görs på den dag då makarna ansöker om äktenskapsskillnad, så det är bara tillgångar och skulder som existerar vid denna tidpunkt som räknas med. Om en av parterna vinner en lottovinst veckan efter eller tar ett lån efter att ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in räknas detta alltså inte med.

Bodelningsavtal

Nästa steg i processen är att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. I bodelningsavtalet skall fördelningen av tillgångarna framgå, hur den gemensamma bostaden skall hanteras och vem som eventuellt övertar de lån som finns. Att man skiljer sig innebär ju inte att man måste sälja allt det man äger gemensamt för att kunna dela på det utan det handlar snarare om att hitta lösningar där båda parter får en del som är lika mycket värd. I vissa fall kan det passa bättre att den ena parten övertar den gemensamma bostaden för att exempelvis fortsatt kunna bo där med de gemensamma barnen.

Bodelningsavtalet är ett bevis på att makarnas ekonomiska mellanhavanden har upphört. Detta avtal krävs ofta vid ansökan om lagfart då banken efterfrågar en bodelningshandling för att kunna bevilja ett lån eller övertagande av lån som förut har varit gemensamma.

Om det visar sig att man i överenskommelsen hamnar i ett läge där värdet av giftorättsgodset som tillfaller en make överstiget värdet av det som tillhör den andra har den som får giftorättsgods till ett högre värde rätt att betala ut mellanskillnaden i pengar. I fall då skillnaden är stor, men om makarna endast har varit gifta en kort tid, kan resultatet komma att jämkas.

Om ni har svårt att enas kring hur, eller ens att en bodelning skall genomföras, kan ni begära en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren utses av allmän domstol på ansökan av en av makarna och är vanligen en advokat. Bodelningsförrättaren fattar beslut kring vad som ska ingå i bodelningen, hur det ingående giftorättsgodset skall värderas och hur det ska fördelas mellan er. För att begära en bodelningsförrättare ansöker man via tingsrätten och betalar samtidigt in deras ansökningsavgift. Båda parterna är ansvariga för att betala kostnaden för bodelningsförrättaren.

Om någon av parterna inte skulle vara nöjda med det besluts som tas av bodelningsförrättaren kan man väcka talan vid tingsrätten för att överklaga beslutet.

Kom ihåg att skilja på bodelning och bodelningshandling. Bodelningshandlingen är det avtal som beskriver hur bodelningen skall göras. Bodelningshandlingen kan registreras hos Skatteverket om ni vill. Bodelningen som sådan behöver dock inte anmälas vid skilsmässa.

Om en av makarna i ett äktenskap avlider genomförs en så kallad bouppteckning för att se vad respektive arvtagare har rätt till. Även här är det viktigt att det står tydligt vad som tillhört respektive part som gemensam egendom i äktenskapet och vad som har varit enskild egendom. Detta görs för att inte övriga arvtagare skall kunna göra anspråk på den kvarvarande partens enskilda egendom. Arvsrätten gäller enbart för de delar som har varit gemensam egendom. Även här rekommenderas starkt att man tar hjälp av jurist för att undvika konflikter.

Bodelning under äktenskapet

Man kan välja att genomföra en bodelning även under ett bestående äktenskap. En sådan bodelning kallas även för äktenskapsbodelning och är en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makar. För att kunna genomföra den här typen av bodelning krävs det att båda makarna är överens om att bodelningen skall genomföras och även om hur den gemensamma egendomen skall fördelas mellan respektive part.

Anledningarna till varför man vill genomföra en bodelning under ett bestående äktenskap kan exempelvis vara att man vill skydda en makes tillgångar gentemot eventuella framtida krav från borgenärer om en av parterna bedriver näringsverksamhet. Att vilja utjämna inbördes egendomsförhållanden eller klargöra hur ägandet av giftorättsgodset är också vanligt.

Om man vill göra en bodelning under äktenskapet måste detta anmälas till Skatteverket i förväg. Anmälan måste registreras av Skatteverket för att bli giltig, sen kan bodelningen genomföras. Det går också bra att registrera själva bodelningshandlingen om ni redan är överens om hur förhållandena i bodelningen ska se ut.

För att registrera en bodelningshandling hos Skatteverket måste ni först skapa dokumentet, vilket lättast görs med hjälp av en jurist. Detta rekommenderas då det inte finns några färdiga mallar för hur en bodelningshandling ska se ut. Vi hjälper er gärna med att skapa en bodelningshandling som är anpassad till era förhållanden.

Skatteverket tar sedan ett beslut om registrering och för in bodelningshandlingen i äktenskapsregistret. Därefter kungörs uppgiften via post- och inrikes tidningar. Kungörelsen görs med en tidsfrist som ger företag eller andra personer som ni kan tänkas ha skulder till chansen att begära att bodelningen återgår, till exempel om den innebär att de riskerar att förlora sin fordran på grund av den. Om inga invändningar inkommer innan tidsfristen löper ut registreras bodelningen och är därmed officiellt giltig.

Vi hjälper dig att få kontroll över situationen!