Bodelning

Juridisk hjälp vid separation | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Professionell hjälp
genom en svår fas i livet

Bodelning - få personlig juridisk hjälp

Vi är en personlig advokatbyrå som kan hjälpa dig om du har frågor kring bodelning eller andra familjerättsliga ärenden. Vi arbetar med klienter över hela landet och gör alltid individuella bedömningar gällande hur respektive ärende bör hanteras. Kontakta oss – vi ger dig kostnadsfri rådgivning kring hur du kan gå vidare om du behöver hjälp i en bodelningsprocess.

Juridik kring skilsmässa och separation 

Vid skilsmässa, separation eller dödsfall är det viktigt att veta hur man ska dela upp den gemensamma egendomen på rätt sätt så att det inte uppstår juridiska problem eller att andra arvtagare ställer krav i efterhand.

Även om reglerna för bodelning är tydliga på pappret visar verkligheten att det ibland kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt tillhör vem efter många år tillsammans. Det kan saknas papper på om vissa ägodelar är privata och vilka som är gemensam egendom. I vissa fall dyker det också upp uppgifter om egendom som den ena parten har undanhållit från den andra. Då är det viktigt att ta juridisk hjälp för att reda ut vad respektive part har rätt till.

Att upprätta ett äktenskapsförord vid ingången av äktenskapet, kan skydda mot många överraskningar, men det är många som drar sig för att kräva detta av sin partner när man är nykär och vill fokusera på kärleken. Däremot kan det vara viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, särskilt om det finns barn från tidigare förhållanden, vilket kan påverka hur efterlåtenskapen ska fördelas.

Bodelning under äktenskapet

Det är även möjligt att ansöka om bodelning under äktenskap. Det kan exempelvis kännas nödvändigt att göra om en av parterna ärver en större summa pengar eller en fastighet som personen önskar kunna fritt disponera eller behålla om det senare skulle bli aktuellt med skilsmässa alternativt om man lever i ett äktenskap där det finns särkullbarn som är bröstarvingar.

Bodelning under äktenskap kan även vara ett bra alternativ om man har låtit bli att upprätta ett äktenskapsförord sedan tidigare. En överenskommelse av denna typ måste undertecknas av båda parterna för att vara giltig.

Bodelning under äktenskap skall anmälas till Skatteverket. Det finns ingen särskild blankett eller något formulär att följa för detta, så vi rekommenderar att ni tar hjälp av oss för att upprätta ett juridiskt hållbart dokument.

Tveka inte att ta hjälp av en advokat eller en jurist vid bodelning

Det kan också krävas extern hjälp om man inte kommer överens om vad som tillfaller vem vid en skilsmässa. Då kan man behöva hjälp av en bodelningsförrättare som hjälper till att göra en rättvis fördelning. Det är generellt sett alltid att rekommendera att man tar hjälp av en jurist för att föra sin talan i en bodelningsprocess.

En advokat med erfarenhet av bodelningar, familje- och arvsrätt känner till hur regelverket ser ut och kan ge dig råd kring hur du går vidare för att få det du har rätt till.

När ni är överens om hur egendomen fördelas är det viktigt att upprätta ett tydligt bodelningsavtal där det framgår hur egendomen ska fördelas. Detta för att undvika att endera part i efterhand kommer och framställer krav. 

Sker bodelning under pågående äktenskap ska anmälan först göras av Skatteverket.

Oaktat tidpunkt för bodelningen kan bodelningsavtalet sedemera registreras hos Skatteverket.

Vad kommer en bodelning att innebära för dig?

Du och din partner kommer att behöva komma överens om bodelningen i ett bodelningsavtal. Bodelningen rör alla tillgångar som ni som par förfogar gemensamt över, det är detta som kallas giftorättsgodset. För att tillgångar ska stå utanför giftorättsgodset krävs att ett äktenskapsförord har upprättats. Kan ni inte gemensamt komma överens om bodelningen rekommenderar vi att ni nalitar proffesionell juridisk hjälp.

Här är några viktiga saker att tänka på inför en bodelning vid skilsmässa

En skilsmässa är en smärtsam och tung upplevelse i de flesta fall. Inte bara känslomässigt, utan även ekonomiskt kan den leda till problem och konflikter.

En bodelning handlar om en fördelning av makarnas giftorättsgods. Grundregeln är att det ska ge en så kallad hälftendelning. Det innebär att respektive maka/make ska erhålla hälften av den egendom som räknas som giftorättsgods. Enligt lagen ska bodelningen ske med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut då talan om skilsmässa väcktes, den så kallade brytdagen. Makarna ska enkelt uttryckt fördela det gods som man ägde gemensamt den dag då skilsmässoansökan skickades in till tingsrätten. Det finns dock en hel skyddsregler som ofta är svårtolkade. Vi rekommenderar alla att söka juridisk hjälp hos oss inför en bodelning.

En bodelning kan påverka ekonomin åt olika håll

Frågan är dock vad en bodelning kommer att innebära för dig – och inte minst för din plånbok. Slutar den med ett nettoöverskott eller är skulderna så stora att bodelningen slutar med att du inte får någonting alls? Om det blir ett överskott – vilken egendom kan du i så fall räkna med att erhålla? Bostaden, pengar, möbler etc – vad kommer att tillfalla dig?

Dessa frågor är givetvis svåra att besvara, särskilt i fall där parterna inte kan komma överens. I de flesta fall går det hur som helst att skapa en hyfsat god uppfattning om vilka ekonomiska konsekvenser en bodelning kommer att få.

Viktigt att kontrollera inför en bodelning är, om det finns ett registrerat äktenskapsförord. Finns ett sådant så kan förutsättningarna inför en bodelning förändras helt. Vad som erhålls beror då helt på äktenskapsförordet, i vissa fall kan ett sådant leda till att man inte behöver göra någon bodelning.

Även om man har ingått ett äktenskapsförord så är det långt från säkert att man har full koll på dess innehåll. Det kan även hända att man skrivit på ett äktenskapsförord som inte har registrerats. Det är då ogiltigt och saknar betydelse för bodelningen.

Genom att ta kontakt med Äktenskapsregistret kan du kontrollera om det finns ett äktenskapsförord registrerat och vad det har för innehåll. Våra jurister hjälper gärna till om du behöver hjälp att tolka äktenskapsförordet!

Vår juridiska kompetens och vårt personliga engagemang utgör ett bra stöd vid en bodelning!